Nasza działalność

Nasza działalność

Potrafimy przeprowadzić sprawnie cały proces inwestycyjny. Świadczymy usługi na rzecz inwestorów w zakresie:

 • uzyskiwania niezbędnych decyzji, przeprowadzania formalności i czynności administracyjno-prawnych prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę (uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, opinii środowiskowych, decyzji pozwolenia na budowę i użytkowanie, aktualizacje map do celów projektowych),
 • przygotowania koncepcji oraz projektowanie,
 • prowadzenia przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • pełnienia obowiązków koordynatora budowy i inwestora zastępczego,
 • pilotażu zagospodarowania lokali usługowo-handlowych na terenach centrów handlowych, tzw. pilotaż najemców,
 • optymalizacji kosztów realizacji zadania,
 • prowadzenia całościowego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi rodzajami i etapami robót,
 • bieżącej kontroli i oceny zaawansowania realizacji zadania wraz z analizą ekonomiczną oraz prowadzenia okresowej sprawozdawczości związanej z nałożonymi na Klienta wymaganiami instytucji współfinansujących inwestycję,
 • zawierania umów z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji,
 • przeglądów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,
 • końcowego rozliczenia finansowego inwestycji,
 • konsultingu i doradztwa w ramach inwestycji budowlanych,
 • wykonywania analiz, ekspertyz i opinii technicznych wszelkich branż,
 • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych wraz z dokonywaniem wymaganych Prawem Budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów.

Obsługę inwestycji potrafimy przeprowadzić w sposób kompleksowy, to znaczy od podjęcia czynności terenowo-prawnych, aż do rozliczenia końcowego, odbiorów technicznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Inwestor zastępczy to opłacalna forma prowadzenia realizacji zamierzeń budowlanych. Nasza działalność skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów nie posiadających własnego rozbudowanego zespołu nadzoru i zespołu projektowania wielobranżowego.

Jako Koordynator jesteśmy podmiotem scalającym poszczególnych wykonawców branżowych, a nasze wynagrodzenie jest dużo niższe niż narzut wykonawców generalnych opierających się na podwykonawcach. Zapewniamy również przejrzystość procesu przepływu środków finansowych przeznaczonych na budowę. Dzięki temu Inwestor unika potencjalnych kłopotów związanych z nieuregulowanymi należnościami generalnego wykonawcy w stosunku do swoich podwykonawców. Kontrola rzeczowo-finansowa jaką zapewniamy pozwala na wyegzekwowanie od Wykonawcy dyscypliny finansowej, terminowej i jakościowej. Dodatkowo opłacalność tej formy prowadzenia budowy (w stosunku do systemu realizacji przez generalnego wykonawcę) wynika z faktu braku dodatkowych narzutów ze strony generalnego wykonawcy do cen uzyskanych od podwykonawców branż specjalistycznych.

W przypadku braku ścisłego nadzoru nad procesem inwestycyjnym często dochodzi do nieporozumień pomiędzy Inwestorem, Projektantami i Wykonawcami oraz Administracją Państwową. Nasze działania, jako Koordynatora pozwalają uniknąć problemów z tym związanych. Nasza obecność pomaga również uniknąć możliwości narzucenia przez Wykonawcę Branżowego, a szczególności Wykonawców Generalnych własnych przyzwyczajeń i standardów w realizacji odbiegających często od założeń Inwestora.

Naszym obowiązkiem jest konieczność dynamicznego i konstruktywnego zarządzania (w związku z potrzebą ciągłego monitorowania, analizowania oraz aktualizowania harmonogramów) celem zachowania terminów zakończenia budowy obiektu, zgodnie z założeniami Inwestora.

Podstawą sukcesu Naszej firmy jest dążenie do wytyczonych celów. Najważniejszym z nich jest zadowolenie Klienta. Wiemy, że w naszej branży bardzo ważna jest wysoka jakość oferowanych usług, dlatego zwracamy ogromną uwagę na każdy element, który o tym decyduje.
Firma Planco Sp. z o.o. zapewnia swoim Klientom kompleksową, profesjonalną i przyjazną obsługę na terenie całego kraju. Znając swoją wartość, jesteśmy pewni, że oferujemy usługi najwyższej jakości. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo zapoznać się z naszą firmą, jej zespołem i ofertą rynkową.